W związku z udziałem w rekrutacji ogłoszonej przez Concordia Design Sp. z o. o. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w rekrutacji przeprowadzanej przez Concordia Design Sp. z o. o.

 

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy
  Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań. Kontakt: ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań; e-mail: info@concordiadesign.pl  lub telefonicznie: +48 61 667 44 00.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań lub adresem e-mail: iod@concordiadesign.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w procesie rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zatrudnienie w Concordia Design Sp. z o. o.
 5. Udział Pani/Pana w procesie rekrutacji w Concordia Design Sp. z o. o. może odbyć się zdalnie
  za pomocą ogólnodostępnych dostępnych narzędzi. W takich przypadkach dane osobowe (m.in.: wizerunek) będą przetwarzane tylko i wyłącznie online, bez ich zapisywania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 90 dni od momentu rozpoczęcia i udziału Pani/Pana w procesie rekrutacji. W niektórych przypadkach Pani/Pana zgoda może dotyczyć także aplikowania na inne stanowiska w Concordia Design Sp. z o. o. przez okres 180 dni lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub złożenia żądania usunięcia danych.
 11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).

 

Subscribe to our newsletter