UE | Concordia Design

Firma
Pro Design” Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

informuje o zrealizowaniu projektu pn.

Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem
przedsiębiorczości dla branży ICT”

Celem projektu było wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjnościprzedsiębiorstw, poprzez utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w postaci Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT.

Efektem realizacji projektu jest:

  • utworzenie nowej instytucji wsparcia sektora ICT (inkubatora przedsiębiorczości),
  • uruchomienie pakietu usług wsparcia rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, w tym wysokospecjalistycznych usług proinnowacyjnych (m.in. usługi doradcze świadczone początkującym firmom przy wdrażaniu nowych produktów lub usług, zmianie strategii, budowaniu silnej marki i przewag rynkowych, wdrażaniu strategii komunikacji). Zgodnie z przyjętą strategią usługi są szczególnie dedykowane start up’om i firmom z branży MŚP znajdującym się na początkowym etapie rozwoju,
  • ułatwienie dostępu do innowacyjnego ekosystemu (środowiska),
  • ułatwienie transferu technologii od nauki do biznesu,
  • sieciowanie środowisk związanych z ICT (duże firmy, startupy, uczelnie, mentorzy/specjaliści);

Całkowita wartość projektu – 46 137 331,53 zł
Kwota dofinansowania z UE – 15 902 729,34 zł

Firma
Pro Design” Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

informuje o zrealizowaniu projektu pn.

Rozwój Wielkopolskiego Centrum Designu poprzez utworzenie innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”

Celem projektu był rozwój Wielkopolskiego Centrum Designu poprzez utworzenie innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze RIS „Wnętrza przyszłości” w Poznaniu, przy ulicy Bukowskiej 150. W ramach projektu powstał budynek, który został wyposażony w niezbędne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Całkowita wartość projektu – 30 854 980,50zł
Kwota dofinansowania z UE – 15 218 038,01 zł

Subscribe to our newsletter